O nás

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy alebo ste sa rozhodli zmeniť správcu? Staviate nové bytové domy a potrebujete zabezpečiť ich správu?

Ponúkame komplexný výkon správy bytov, nebytových a spoločných priestorov v bytových alebo polyfunkčných domoch. Ako najväčší správca v Trenčíne pôsobíme na trhu správy bytov a nebytových priestorov už takmer 60 rokov (od 16.11.1959) a momentálne zabezpečujeme služby vyše 6400 bytom v 230 bytových domoch v Trenčíne a okolí.

Naša ponuka plne rešpektuje požiadavku na kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov v rámci platnej legislatívy SR a aktívne pri tom využívanie vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročného pôsobenia na trhu a pravidelné školenia zamestnancov zabezpečujú potrebný profesijný rast a odbornosť pri správe Vášho majetku.

Využívame moderné internetové technológie ktoré zástupcom vlastníkov a užívateľom na dome výrazne uľahčujú získavanie informácii o bytovom dome a umožňujú zasielanie žiadostí elektronicky bez nutnosti opustiť svoju obec. Máme vlastné údržbárske stredisko, ktoré bude profesionálne a za priaznivé ceny vykonávať údržbu a opravy v spravovaných domoch a bytoch.

Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnej zmluvy.

 

Ponuka výkonu správy bytových domov:

Ekonomické služby

 • vedenie samostatného účtu bytového domu
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • stanovenie výšky mesačných platieb
 • evidencia príjmov a výdavkov, sledovanie splatností
 • spracovanie vyúčtovania služieb
 • vymáhanie prípadných nedoplatkov
 • zabezpečenie financovania v prípade väčších opráv a investícii
 • zabezpečenie spracovania podkladov pre čerpanie dotácií na odstránenie systémových porúch
 • zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov
 • vybavovanie žiadostí o podporu z prostriedkov Európskej únie na zateplenie bytových budov
 • komplexné spracovanie mzdovej agendy

Technické služby

 • zabezpečenie všetkých médií a služieb potrebných na prevádzku domu
 • zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a zariadení
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby na výťahy
 • spracovávanie harmonogramu revízií a pravidelných prehliadok a ich zabezpečenie
 • technická a vecná kontrola vykonaných prác a fakturácie
 • predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

Právne služby

 • zastupovanie vlastníkov v súvislosti s výkonom správy
 • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok
 • zabezpečenie ďalších služieb podľa požiadaviek vlastníkov
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • príprava podkladov k dobrovoľným dražbám a exekučným konaniam

Údržbárske služby

 • opravy elektro (inštalácie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov spoločných priestorov, kontrola a opravy núdzových zdrojov, osvetľovacích telies, výmena svetelných zdrojov, opravy ventilátorov, montáž senzorových svietidiel, výmena ističov v bytoch a spol. priestorov)
 • opravy výťahov (kompletný servis výťahov, pravidelná údržba a opravy výťahov, výťahových šácht, kabín a strojovní, zabezpečenie pravidelných revízií)
 • vodoinštalatérske práce (výmena uzatváracích ventilov, batérií, WC, vaní, sifónov, úpravy potrubia, výmena ležatých rozvodov a ventilov v spoločných priestoroch), montáž a výmena vodomerov
 • kúrenárske práce (montáž panelových radiátorov, radiátorových ventilov, termostatických hlavíc, úpravy potrubia)
 • plynárske práce (montáž prípojok a ventilov ku šporákom, úpravy potrubia, úniky plynu)
 • drobné zámočnícke a murárske práce (výmena zámkov, vložiek na vchodových dverách, montáž brana)
 • drobné práce v bytoch (vyvŕtanie dier, osadenie konzol na sušenie a pod.)

Cenu za poskytnuté služby - komplexné, alebo len vybrané dielčie je možné dohodnúť priamo u nás.
Veríme, že flexibilným prístupom k riešeniu problémov, profesionalitou a vysokou odbornosťou našich zamestnancov budeme kvalitným správcom, ktorý prevezme správu vášho objektu s veľkou zodpovednosťou, serióznosťou a vážnosťou.

Neváhajte nás kontaktovať pre akékoľvek otázky, tešíme sa na spoluprácu!

Kontaktujte nás:

Mgr. Ľubomír Majtán - riaditeľ správy
Tel.: 0903 405 713
e-mail: riaditel@sbdtn.sk 

Ing. Mária Svrbíková - ekonomické oddelenie
Tel.: 0903 446 966
e-mail: svrbikova@sbdtn.sk