Zmena cien vodného a stočného

Vážení vlastníci bytov, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví uplatňuje subjekt zodpovedný za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 01.01.2024 nové ceny nasledovne:

  • výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: 1,73 €/m³ s DPH
  • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 1,84 €/m³ s DPH