Výberové konanie na návrh a montáž obnoviteľného zdroja energie (fotovoltaiku) na budovu SBD Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín

Stavebné bytové družstvo Trenčín vyhlasuje výberové konanie na návrh a montáž obnoviteľného zdroja energie (fotovoltaiku) na budovu SBD Trenčín, Legionárska 647/33, Trenčín.

Cenové ponuky žiadame doručiť (poštou, osobne) najneskôr dňa 31.01.2023 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s heslom: "Neotvárať - fotovoltaika na budove SBD TN" na adresu obstarávateľa

Opis predmetu zákazky: návrh a realizácia obnoviteľného zdroja energie - výroba elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov na streche budovy

Všetky potrebné detaily prikladáme v PDF viď. nižšie.

Kontaktné osoby:

  • Mgr. Ľubomír Majtán, tel. 0903 405 713 (vo veciach technických)
  • JUDr. Renáta Kuciaková, tel. 0903 473 567 (vo veciach administratívnych)
Mgr. Miroslav Petrík, v.r.   
predseda predstavenstva,  
riaditeľ správy SBD Trenčín