Príhovor riaditeľa Stavebného bytového družstva

Ani sme sa nenazdali a máme tu rok 2024.

Práve skončený rok 2023 bol pre mňa výnimočný, nakoľko som nastúpil v apríli ako riaditeľ. Prevzal som funkciu po Mgr. Miroslavovi Petríkovi, ktorý odišiel na zaslúžený dôchodok, ale ostal spolupracovať so Stavebným bytovým družstvom ako Predseda predstavenstva.

V apríli sme ukončili výstavbu Klientskeho centra, kde naši klienti dostanú všetky potrebné informácie a vybavia s našimi pracovníkmi potrebné dokumenty. Tento priestor sa "naplno" otestoval po vyúčtovaniach v mesiacoch jún a júl.

Následne v letných mesiacoch sa dokončila rekonštrukcia bytu na Kyjevskej ulici, ktorý sa podarilo úspešne prenajať.

V priebehu roka sme zabezpečovali bežnú agendu týkajúcu sa správy bytového a nebytového fondu. Organizovali a aktívne sme sa zúčastnili na viac ako 200 schôdzach v bytových domoch. Riešili sme na domoch bežné revízie, údržbu, drobné opravy, zabezpečovali deratizáciu a pod.. Zabezpečovali sme obnovu bytových domov prostredníctvom financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prostredníctvom úverov z komerčných bánk. Zároveň sme túto obnovu aj kontrolovali.

V mesiacoch máj a október sme organizovali odborné semináre, kde sa vlastníci mohli dozvedieť informácie o obnove bytových domov, o vyúčtovaniach nákladov za energie, o zákonných predpisoch a podmienkach súvisiacich s výkonom správy a iných informáciách. Účasť na oboch seminároch bola pre nás zadosťučinením.

V poslednom kvartáli sa intenzívne riešil výber novej poisťovne a makléra, ktorý bude zabezpečovať služby súvisiace s poistením majetku. Toto sa zvládlo k spokojnosti celého Predstavenstva a dovolím si povedať, že vyrokované podmienky sú výhodnejšie ako doteraz boli. Zároveň sa v tomto kvartáli rozbehla rekonštrukcia bytu na ulici Halalovka, ktorá bola do konca roka aj ukončená a rekonštrukcia svetlíkov na budove Stavebného bytového družstva v Nozdrkovciach, ktorá bude dokončená v prvom kvartáli roka 2024.

Tesne pred koncom roka boli na budove Stavebného bytového družstva riešené opravy týkajúce sa vlhnutia stien.

Samozrejme, rok, ktorý skončil, priniesol aj zopár momentov, ktoré nemuseli byť. Som ale veľmi rád, že tých negatív bolo podstatne menej, ako pozitívnych skutočností.

Vraví sa, že o snoch a plánoch sa nemá vopred hovoriť, aby sa uskutočnili. Každopádne nás, ale aj Vás čaká vyúčtovanie nákladov za energie podľa novej vyhlášky. Na toto vyúčtovanie sa intenzívne pripravujeme. Táto vyhláška vnáša spravodlivejší systém rozúčtovania pre vlastníkov. Ďalej chceme zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov firmy, bude potrebné investovať do zatekajúcej strechy a tiež posunúť interiér objektu družstva do 21. storočia. Samozrejme v neposlednom rade je skvalitnenie vykonávaných činností. Určite medzi ne patrí aj doplnenie príp. zmena personálneho obsadenia.

Rok 2023 – z môjho pohľadu – nebol jednoduchý. Verím však, že naša spoločnosť Vám poskytuje všetky služby, ktoré od nás očakávate. Taktiež verím, že sa neustále zlepšujeme a budeme aj zlepšovať naďalej.  Dúfam, že stres, ťažkosti a všetky problémy stáli za to. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s výkonom správy. Poďakovať sa musím aj kolegom – členom predstavenstva. Veľký kus vďaky patrí zástupcom vlastníkom bytov, koordinátorom, delegátom a všetkým našim klientom.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Chcem Vám pri tejto príležitosti, rovnako ako všetkým zamestnancom, kolegom a partnerom, zaželať pevné zdravie. Aby Vám nový rok prinášal iba tie najkrajšie chvíle.  Aby bol naplnený spokojnosťou, láskou, šťastím a porozumením. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Ľubomír Majtán