Ponuka práce -hľadáme samostatného technika správy bytových domov

Stavebné bytové družstvo Trenčín, Legionárska 647/33, 91101 Trenčín, prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka (muž/žena) do funkcie: samostatný technik správy bytových domov. Pre uvedenú pozíciu ponúkame základnú mesačnú mzdu 900 EUR brutto. Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské technického smeru v odbore stavebnom alebo strojníckom. Znížená pracovná schopnosť vítaná.

Popis práce:

 • uzatvára zmluvy o dielo v "malom" rozsahu;
 • zaobstaráva cenové ponuky pre menší rozsah prác na bytových domoch (DDZ, výmena vchodových dverí, výmena okien, atď.);
 • zabezpečuje odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a revíziách vyhradených technických zariadení prostredníctvom dodávateľských firiem;
 • vedie prehľad schválených uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov a NP jednotlivých bytových domov, zabezpečuje ich plnenie a splnenie;
 • zabezpečuje odborné prehliadky protipožiarnych zariadení na bytových domoch v správe SBD;
 • zabezpečuje a objednáva odstránenie závad po revíziách a odborných prehliadkach na vyhradených technických zariadeniach;
 • zabezpečuje cenové ponuky a rokovania s dodávateľmi pri veľkých investičných prácach (obnova domu, výmena a obnova výťahov a pod.), posudzuje a pripravuje podklady k uzatváraniu zmlúv o dielo a predkladá ich na podpis štatutárom;
 • zaobstaráva cenové ponuky;
 • zabezpečuje dodávku remeselných prác podľa požiadaviek domových samospráv;
 • vykonáva kontrolu dodávateľských prác a odsúhlasuje vystavené faktúry;
 • vykonáva a zabezpečuje aj iné práce podľa príkazu svojho priameho nadriadeného a plní úlohy stanovené vyššími organizačnými zložkami.

Profesijný životopis prosím zasielajte mailom na adresu riaditel@sbdtn.sk, písomne bežnou poštou, alebo odovzdajte osobne na sekretariáte SBD Trenčín do 31.12.2020.